http://tw.myblog.yahoo.com/dakuan00/article?mid=3263


 

藏經閣 >> 法門 >> 楞嚴咒心修持法

http://www.muni-buddha.com.tw/CJG/04/楞嚴咒心修持法.htm

 

 

《楞嚴咒心修持法》 

南無楞嚴會上佛菩薩 (三稱) 

 

大佛頂首楞嚴王真言 (持誦一○八遍)

(此咒簡稱楞嚴心咒,誦心咒功德與誦全咒同)

 

嗡 啊拿咧 維夏達 懷喇 乏及喇陀唎 盤達盤達你

乏及喇叭尼 怕都 吽 勃魯姆 怕都 司乏哈

 

om anale visada vaira vajra dari bandha bandhani

vajra pani phat hum bhrum phat svaha

 

 

楞嚴經云:「十方如來因此咒心得成無上正遍知覺。末世眾生,有能自誦,火不能燒,水不能溺,大毒小毒所不能害。所有惡咒,皆不能著。能令破戒之人,戒根清淨。無智慧者,令得智慧。一切罪障,猶湯消雪。不久皆得悟無生忍。命終之後,隨願往生十方淨土。又持誦此咒,或佩帶身上,求男女得男女,求長命得長命,求果報圓滿,速得圓滿。亦能保護諸修行者入三摩地,更無魔怨來中相惱害。」印明錄云:「覺隨上人言,每日但誦此咒二十一遍。保證延壽二十一年。」

 

 

楞嚴咒心梵音唸誦mp3:

http://www.muni-buddha.com.tw/db/UploadFiles/楞嚴咒心.mp3

 

http://www.muni-buddha.com.tw/db/UploadFiles/楞嚴咒心修持法.jpg

 

 

 

 

 

分享

 

 

勤修清淨波羅蜜  恆不忘失菩提心

滅除障垢無有餘  一切妙行皆成就

華嚴聖因精舍 釋大寬 比丘 合十

牟尼佛法流通網  http://www.muni-buddha.com.tw/

牟尼佛法論壇 http://www.muni-buddha.com.tw/p2.asp

藏經閣 http://www.muni-buddha.com.tw/CJG/index.htm

慈悲喜捨小站  http://tw.myblog.yahoo.com/dakuan00/

IBC國際佛法中心  http://dakuanshih.blogspot.com/

摩尼網路世界   http://dakuan-00.blogspot.com/

佛網大聯盟   http://buddha-net.blogspot.com/

新浪網-般若小站 http://blog.sina.com.cn/dakuanoo

普光明殿 http://dakuan00.spaces.live.com/default.aspx

釋大寬法師 在 Facebook 上 http://zh-tw.facebook.com/dakuan00

 

 


 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    釋大寬法師 wiki 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()