Q 157 ( 佛學問答 Buddhism Quest )

 

法華補闕真言(地藏菩薩補闕真言)的由來?

 

法師您好!

我是未皈依學佛者,現在每天持《藥師經》。誦經後應該誦《補缺真言》是嗎?請問:補缺真言是什麼?應該怎樣讀?我在網上看到有多種念法,我很迷茫,不知道應該讀哪個,怎麼讀。請您賜教!

謝謝!

 

 

佛子 您好 阿彌陀佛:

 

一般誦{藥師經}都是在{解冤咒三遍}之後接著誦以下這個{補缺(闕)真言}三遍:

 

法華補闕真言(地藏菩薩補闕真言)

 

南無喝囉怛那哆囉夜耶。佉囉 佉囉。俱住 俱住。

摩囉 摩囉。虎囉。吽。賀賀。蘇怛拏。吽。潑抹拏。娑婆訶。

 

解說:補闕真言。全名為「法華補闕真言」或「地藏菩薩補闕真言」,為夢授咒。見《大正藏圖像部》第四冊頁260下、276中。

 

此真言是蜀郡靜泉寺僧道如,俗姓李,發願讀《法華經》一萬遍。至元和初遍數滿。鄰房有一僧,死經七日卻活來云:見地藏菩薩,有冥司與卒等俱時至,問僧云:汝與道如鄰房住否?答曰:然也。地藏菩薩云:道如持經一萬遍滿畢,然以漏闕至多,冥官藏不能納之。汝持此明與彼道如,每誦經一遍即誦此明(指此補闕真言)三遍,所遺闕文句即得圓滿如法。冥官攝受云云。

 

參考資料:《大正藏圖像部》第四冊頁260下、276中。

 

 

牟尼佛法流通網 釋大寬法師 合十

 

 

 勤修清淨波羅蜜  恆不忘失菩提心
滅除障垢無有餘  一切妙行皆成就

Email:dakuan00@yahoo.com.tw

牟尼佛法流通網 釋大寬法師 合十 分享

http://www.muni-buddha.com.tw/dakuanQA/

電子書免費下載 PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI

 

 

 

arrow
arrow

    釋大寬法師 wiki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()